erecept-otazky-odpovedi - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

eRECEPT
elektronická preskripce
OTÁZKY A ODPOVĚDIK datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky.


eRecept je recept (záznam), který se uloží do databáze a v lékárně při výdeji léků ho lékárník z tohoto úložiště načte.

eRecept je informace o předepsaných lécích, která se uloží do databáze Centrálního úložiště elektronických receptů.

Následně se pomocí identifikátoru, což je jednoznačný identifikační znak každého konkrétního eReceptu, načte v lékárně, kde se provede výdej léků.


Nemám mobilní telefon ani počítač - jak si budu moci léky na základě eReceptu v lékárně vyzvednout?

Pokud bude pacient i nadále preferovat papírovou formu receptu, lékař mu předá identifikátor eReceptu na papírové průvodce.

Předpokládá se, že tento způsob předání identifikátoru eReceptu bude nejrozšířenější.

Zároveň bude vždy záviset na domluvě mezi pacientem a lékařem. Bude-li chtít pacient zaslat identifikátor eReceptu vzdáleně, může mu jej lékař:
- zaslat na mobilní telefon jako SMS
- zaslat na e-mail
- příp. jej pacient uvidí ve své mobilní/webové aplikaci.


Jaké výhody mi přináší eRecept?

Cílem eReceptu je zjednodušení a tím zlepšení zdravotní péče poskytované pacientům i větší bezpečí pacienta. Pacient může získat identifikátor eReceptu různými cestami a je mu k dispozici i lékový záznam pacienta, tedy souhrnný přehled o předepsaných a vydaných lécích.

Pacient již nyní nemusí nezbytně navštívit svého lékaře, aby získal potřebné léky. V určitých případech je možné například kontaktovat lékaře a požádat jej o vystavení a zaslání eReceptu. Tím se usnadní dostupnost léků pacientům.
Nejčastěji se tento postup použije při opakovaném předepisování léků (antikoncepce, léky na tlak u chronických pacientů). Samozřejmě se tak zlepší dostupnost léků i v případě, kdy je pacient na dovolené mimo své obvyklé bydliště.

Vždy je však nutné respektovat rozhodnutí lékaře, který může trvat na osobním setkání s pacientem v rámci jeho léčby.
Pro výdej léků je zcela dostatečné, když pacient sdělí v lékárně identifikátor eReceptu. (Bližší informace viz zaslání eReceptu e-mailem, SMS, do aplikace.)


Co je to identifikátor (identifikační znak)?

Identifikační znak (Identifikátor) je dvanáctimístný alfanumerický znak. S jeho pomocí dochází k výdeji léků, v lékárně jeho načtením nebo zadáním dostanou informace o předepsaných lécích, které je možné vydat. Například by mohl identifikační znak vypadat takto: A1B234CDEF56.


Jak vypadá eRecept?

eRecept je pouze záznam v Centrálním úložišti elektronických receptů. Předání identifikátoru může proběhnout např. prostřednictvím průvodky eReceptu, jejímž typickým znakem je čárový kód a dvanáctimístný alfanumerický kód - identifikátor. S jeho pomocí je vydáván předepsaný lék. Průvodka eReceptu se může případ od případu lišit. Zákon 378/2007 Sb., o léčivech ani vyhláška 415/2017 Sb., o eReceptu nestanovuje její vzhled.
ilustrační foto: PixabayJak mi lékař může předat identifikátor eReceptu?

Jsou čtyři možnosti. Buď je možné vytisknout průvodku eReceptu, která se ve většině případů příliš neliší od listinného receptu.

Druhou možností je zaslání identifikátoru prostřednictvím SMS na mobilní telefon, který zadá lékař při vystavování eReceptu (obecně to nemusí být mobilní telefon pacienta, může to být mobilní telefon rodiče nebo naopak dítěte pro starší generaci).

Třetí možností je zaslání identifikátoru prostřednictvím e-mailu, kdy v textu e-mailu je uveden pouze identifikátor, pdf s podrobnostmi předepsaných lécích je zašifrovaná příloha tohoto e-mailu.

Poslední možností je využití webové nebo mobilní aplikace pacienta, kde má pacient po přihlášení k dispozici veškerou evidenci jemu předepsaných eReceptů i s přehledem předepsaných léků a případně i vydaných léků, informace o předepisujícím lékaři, vydávající lékárně, odkazy na příbalové letáky léků a veškeré další údaje, které byly na eReceptu uvedeny.


Co dělat, když mi lékař zašle identifikátor eReceptu prostřednictvím SMS?

Prostřednictvím SMS se zasílá identifikátor eReceptu (dvanáctimístný alfanumerický kód). Tento kód pacient ukáže nebo nadiktuje v lékárně a je mu vydán předepsaný lék. (Pro výdej léků je tato forma zcela dostačující.)
Odesílání SMS zpráv je zdarma. Pacient ani lékař za odeslání SMS zprávy nic neplatí.


Co dělat, když mi lékař zašle identifikátor eReceptu e-mailem?

Zaslání identifikátoru eReceptu e-mailem je velmi pohodlný způsob. Pacient si eRecept může dle své vlastní volby vytisknout, nebo si jej zobrazit na chytrém mobilním telefonu a v lékárně přiložit zobrazený identifikátor ke čtečce čárových kódů.
Při odeslání eReceptu e-mailem je průvodka eReceptu uložena jako příloha ve formátu PDF a opatřena heslem – kódem pojištěnce.


Co dělat, když používám aplikaci pro pacienty?

Webová nebo mobilní aplikace umožní pacientovi detailní přehled o všech eReceptech, které byly pacientovi vystaveny, případně i vydány. Slouží i k jednoduchému výdeji léků. Pacient si může vytisknout Průvodku eReceptu a postupovat obvyklým způsobem, nebo může zobrazit eRecept v mobilním zařízení a přiložit identifikátor pro výdej léků ke čtečce v lékárně.
Webová i mobilní aplikace je zcela bezplatně ke stažení na oficiálních webových stránkách https://epreskripce.cz, které provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zde jsou také zveřejněny veškeré návody a videomanuály, jak se do aplikací přihlásit a jak je používat.


Jak dlouho platí eRecept?

Na platnosti eReceptu se oproti papírovým receptům nic nemění. Obvyklá doba platnosti eReceptu je 14 dnů. Výjimkou jsou například antibiotika. V jejich případě je doba platnosti 5 dnů.

Lékař může prodloužit platnost eReceptu až na jeden rok.


Co když lékárna nemá předepsané léky?

Když lékárna nemá na skladě předepsaný lék a pacient souhlasí s tím, že si jej vyzvedne později, je vhodné domluvit se s lékárníkem na prodloužení doby platnosti eReceptu. Mohlo by se stát, že než dojde k výdeji léku, uplyne mezitím doba platnosti eReceptu. V tomto případě lékárník může prodloužit dobu platnosti eReceptu maximálně o stejnou lhůtu, která byla stanovena lékařem. Druhou variantou je navštívit jinou lékárnu. Pokud pacient nechce, nemusí si nechat blokovat eRecept v lékárně, kde léky neměli.


Lékař mi nechce zaslat eRecept, pokud se osobně nedostavím do ordinace, má na to právo?

Ano, lékař může vyžadovat osobní návštěvu ordinace. Zasílání eReceptu (e-mail, SMS, aplikace) bez nutnosti návštěvy je vždy na rozhodnutí lékaře. Nejčastěji se takto zasílají eRecepty při opakovaném předepisování stejného léku. (Například antikoncepce, léky na tlak v případě chronicky nemocných pacientů a tak podobně.)


Může mi lékař vystavit listinný recept?

Listinný recept může lékař vystavit v případě, že má technické potíže s vystavením eReceptu (například nefunguje internet), nebo v případě výkonu návštěvní služby. Další možností je vystavení receptu v rámci přeshraniční lékařské péče. Tyto výjimky určuje vyhláška 415/2017 Sb. Tedy výjimečně je možné, aby lékař vystavovat listinné recepty.


Co mám dělat, pokud mě lékař neztotožní v ROB?

Pokud při vystavení eReceptu nedojde ke ztotožnění pacienta v Registru obyvatel (ROB), rozhodně to neznamená, že lékař nemůže vystavit eRecept a předepsat potřebné léky, ani že by v lékárně tyto léky nemohly být vydány.

Ztotožňování pacienta je nutné k jednoznačnému přiřazení konkrétního eReceptu konkrétnímu člověku tak, aby se stoprocentně zamezilo tomu, že by někdo omylem mohl vidět i cizí recepty s předepsanými léky. Je to tedy z důvodu vysoké ochrany osobních dat každého pacienta. Pokud k takovému jednoznačnému přiřazení nedojde a eRecept je přesto vystaven, zůstane v jakémsi společném „zásobníku“, kde jsou všechny eRecepty neztotožněných pacientů. K těmto eReceptům je následně přístup pouze podle identifikátoru (tedy ten, kdo se chce na daný eRecept podívat, musí znát jeho identifikátor), ale tyto eRecepty nejsou zobrazovány v tzv. lékovém záznamu pacienta.

Pokud tedy lékař při vystavení eReceptu pacienta neztotožnil, pak ve svém lékovém záznamu pacient tento eRecept nikdy neuvidí, bude v evidenci chybět. Stejně tak až bude možné sdílet lékový záznam ze strany lékařů a farmaceutů (po změně legislativy), neuvidí v zobrazeném lékovém záznamu neztotožněné eRecepty ani lékař, případně lékárník. Z pohledu přínosu lékového záznamu je nekompletní evidence vždy zdrojem komplikací, protože pak nelze zodpovědně posoudit případné duplicitně předepisované léky nebo kontraindikace léků mezi sebou.

Je tedy v zájmu každého pacienta, aby apeloval na lékaře, aby došlo při předepsání ke ztotožnění, byť jde někdy o opakované zadání a opravu nesprávně zadaných údajů.


Jakými způsoby je možné získat od lékaře identifikátor elektronického receptu?

Ohledně elektronické preskripce léčivých přípravků stále koluje řada mýtů a nejasností. V tomto článků bychom rádi objasnili, jaké pro pacienta existují jednotlivé možnosti na získání identifikátoru elektronického receptu od lékaře.

V prvé řádě je vhodné si připomenout, co je to vlastně onen identifikátor. Identifikátor elektronického receptu je kód skládající se z písmen a čísel, kterým je každý elektronický recept označen. Identifikátor slouží k jednoznačné identifikaci elektronického receptu v lékárně při jeho výdeji. Pro výdej elektronického receptu tedy stačí tento kód v nějaké podobě sdělit lékárníkovi, ať již jde o předložení průvodky, čárového či QR kódu, nebo jeho přečtení například z textové zprávy.

Níže podrobně rozebereme všechny dostupné způsoby pro předání identifikátoru, včetně jejich výhod a případných nevýhod.

Způsobů, jakým se může pacient k identifikátoru dostat, je hned několik, přičemž jaký způsob zvolí, je čistě na volbě pacienta, nikoliv na volbě ošetřujícího lékaře:

1) Aplikace pro pacienty – nejvíce možností a ucelený přehled poskytuje pacientovi možnost zřídit si přístup do bezplatné pacientské webové a mobilní aplikace, ve které má vždy přístupné všechny své elektronické recepty. Zároveň se jedná o nejbezpečnější elektronický způsob předání, jelikož není třeba eRecept nikam zasílat a pacientovi je umožněn náhled na své eRecepty přímo do Centrálního úložiště elektronických receptů. Další výhodou tohoto přístupu je, že pacient má přes aplikaci přístup k eReceptu vždy, a to bez ohledu na to, jakou cestu předání identifikátoru si prvotně zvolil. Pro přístup do aplikace je třeba vlastnit nový elektronický občanský průkaz (průkaz s čipem), nebo si zřídit účet na eidentita.cz, přičemž v takovém případě je nezbytné ověření Vaší identity na některém z kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT).


2) Zaslání prostřednictvím datové (emailové) zprávy – pacient může při předepsání léků požádat lékaře o zaslání identifikátoru na svoji e-mailovou adresu, kterou mu sdělí. V takovém případě systém eRecept bezplatně zašle identifikátor na uvedenou adresu, přičemž součástí zprávy je rovněž šifrovaný soubor, v němž pacient nalezne kromě identifikátoru rovněž dokument ve formátu PDF s uvedením obsahu daného eReceptu. Jde o velmi pohodlnou cestu předání identifikátoru, kdy je zároveň možné například na chytrém telefonu předložit lékárníkovi PDF s čárovým nebo QR kódem pro rychlé předání identifikátoru. Zároveň je však třeba si uvědomit, že jde o běžnou mailovou komunikaci, která není s výjimkou šifrování zasílaného souboru nijak nadstandardně chráněna. Tudíž pokud je například kompromitována Vaše e-mailová schránka, může útočník získat přístup i k takto zaslaným identifikátorům. Je tudíž na volbě pacienta, zda zvolí tento méně bezpečný, byť pohodlný způsob předání.

3) Zaslání prostřednictvím textové zprávy (SMS) – pacient může při předepsání léků rovněž požádat lékaře o zaslání identifikátoru prostřednictvím SMS na mobilní telefonní přístroj na telefonní číslo, které mu sdělí. V takovém případě systém eRecept bezplatně zašle na uvedené telefonní číslo textovou zprávu s identifikátorem, vč. odkazu pro zobrazení QR kódu pro urychlení předání identifikátoru v lékárně. Opět jde o pohodlnou cestu předání, která je ovšem ochuzena o informace nacházející se na samotném eReceptu jako je to u předání elektronickou poštou. Na druhou stranu se jedná o bezpečnější způsob předání identifikátoru, jelikož na rozdíl od elektronické pošty, je zaslání textové zprávy vázáno na konkrétní telefonní přístroj. Ani v tomto případě však nelze zejména v případě tzv. chytrých telefonů vyloučit nebezpečí napadení telefonu škodlivým softwarem, který může k údajům uvedeným s SMS (identifikátor) získat neoprávněně přístup.

4) Předání na listinné průvodce – pokud si pacient nepřeje využít žádnou z elektronických forem, tak má právo požádat lékaře o bezplatné vytištění listinné průvodky, na které je identifikátor elektronického receptu uveden. V takovém případě není využit žádný ze způsobů elektronického zasílání identifikátoru a pacient jednoduše předloží listinnou průvodku v lékárně při výdeji Lékárník načte identifikátor pomocí čárového nebo QR kódu.  I v případě této volby může pacient samozřejmě stále využít služeb pacientské aplikace, kde mu bude daný eRecept rovněž přístupný.

Způsobů tedy existuje celá řada a volba je pouze na pacientovi. Zdaleka nejbezpečnějším způsobem elektronického předání je zcela jistě využívání pacientské aplikace, která je s rozšiřováním elektronických občanských průkazů stále dostupnější.

Jistě pohodlné je rovněž předání prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, avšak pacient si musí jasně uvědomovat, že bezpečnost jeho vlastní užívané techniky nebo používaného poskytovatele služeb nemůže Státní ústav pro kontrolu léčiv ovlivňovat a je tak pouze v jeho kompetenci.

zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví

přečtěte si také:


vloženo: 30.10.2019,  poslední aktualizace stránky: 30.10.2019Návrat na obsah